• Stickercompleet.nl
 • Algemene Voorwaarden
 • Algemene Voorwaarden

  ALGEMEEN
  Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Stickercompleet.nl. Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de cliënt deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zullen op uw aanvraag per post toegezonden worden.

  OFFERTES
  Alle door ons verstrekte prijzen in circulaires, prijscouranten, folders en per fax, telefoon of per e-mail opgegeven zijn vrijblijvend. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden 14 dagen na offertedatum. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden ons pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Wij hebben het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die wij normaliter aan onze cliënt in rekening brengen.

  VERZEND- EN LEVERINGSBELEID
  Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 12.00 uur worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig. Dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, brengen wij u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.
  De vermelde prijzen exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn -afhankelijk van de afmeting-
  € 4.95 of € 7,95.
  Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

  RETOUR
  Stickercompleet.nl neemt niets retour, mits het product slecht of verkeerd is afgestuurd.

  PRIJZEN EN BETALINGEN
  Prijzen zijn inclusief Btw. Indien goederen opgeslagen worden ten behoeve van cliënt geschiedt dit voor diens eigen rekening en risico. Per offerte door ons opgegeven en door cliënt geaccepteerde prijzen zijn voor beide partijen bindend, onder voorbehoud van artikel 2d. Betaling is volgens afspraak, binnen 7 dagen na factuurdatum. Client kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren. Stickercompleet.nl kan de cliënt te alle tijde zekerheid vragen dan wel een gedeeltelijke aanbetaling vooraf verlangen bij speciale opdrachten. Hierbij geldt een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag bij verstrekking van de opdracht. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder aanmaning, in gebreke en zal na de 8e dag na factuurdatum 1,5% rente per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd zijn. Indien Stickercompleet.nl een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt gepubliceerd.

  EIGENDOM
  Geleverde goederen die niet volledig betaald zijn blijven eigendom van Stickercompleet.nl. Cliënt mag deze onder geen beding vervreemden, bezwaren of onder welke benaming dan ook aan derden beschikbaar stellen. Wij hebben het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat cliënt niet van de verplichting tot betalen van schadevergoeding en winstderving.

  RISICO
  Zaken zijn voor risico van Stickercompleet.nl tot het moment dat ze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt, of door cliënt aangewezen derden zijn gebracht.

  WIJZIGINGEN
  Wijzigingen in de oorspronkelijke order van de klant van welke aard ook, die door cliënt worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden cliënt extra berekend. Opgave van wijziging dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging(en) voor rekening van de cliënt. Overschrijding van de overeengekomen levertijden door latere veranderingen van opdrachtgever zijn voor diens risico.

  AUTEURSRECHT
  Door het geven van een opdracht verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk gemaakt wordt op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart hij Stickercompleet.nl in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de opdracht. Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten, documentatie etc. die door Stickercompleet.nl aan cliënt worden geleverd of beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij Stickercompleet.nl. Vermenigvuldigen of gebruik hiervan kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stickercompleet.nl. Productiemiddelen zoals negatieven, positieven, werktekeningen, films, digitale gegevensdragers ed. blijven, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Stickercompleet.nl. Wij zijn niet verplicht deze te bewaren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het bewaren kan in rekening gebracht worden.

  AANLEVEREN VAN ORIGINELEN
  Originelen dienen op een door ons aangegeven manier te worden aangeleverd. Indien op een andere manier wordt aangeleverd kunnen kosten ontstaan door beeldbewerking worden doorberekend. Ook kan de beeldkwaliteit nadelig beïnvloed worden, waarvoor Stickercompleet.nl nooit aansprakelijk kan worden geste

  AFWIJKINGEN
  Kleurafwijkingen zijn geen reden voor afkeuring van de order. Indien een opgegeven lettertype niet beschikbaar is kan dit vervangen worden door een daarop gelijkend. Bij verwerking van speciale materialen en halffabricaten kan Stickercompleet.nl geen verantwoordelijkheid nemen voor houdbaarheid, hechting, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van deze materialen. Ook is verantwoordelijkheid hiervoor steeds uitgesloten bij door cliënt aangeleverde materialen en halffabricaten. Bij bedrukking, zowel in zeef- als offsetdruk geldt dit tevens voor de licht- en kleurechtheid. Voor sommige goederen hebben wij het recht 10% meer of minder dan het bestelde te leveren. Dit geldt uitsluitend wanneer dit schriftelijk is bevestigd aan cliënt. Meerdere of mindere hoeveelheden worden tegen eenheidsprijs berekend.

  SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
  Stickercompleet.nl is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding door hetzij hernieuwde levering van goede producten hetzij een geldelijke vergoeding die de factuurwaarde niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten. Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan. In geval van een onrechtmatige daad van Stickercompleet.nl, zijn medewerkers of derden waarvoor Stickercompleet.nl rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan euro 1.000.000,00 per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat cliënt na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de schade, dit schriftelijk bij ons heeft gemeld. Voor door ons geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door een toeleverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan Stickercompleet.nl wordt vergoed. Voor zelfklevende folie geldt de door de fabrikant opgegeven garantie, uitgaande van gegeven specificaties over kleurechtheid, hechtend vermogen, opbrenginstructies, verwerkingstemperatuur en – omstandigheden. Bij eventuele geschillen kan de expertise van de fabrikant gevraagd worden. Indien door Stickercompleet.nl geleverde teksten en afbeeldingen door cliënt gebruikt worden voor reproductiedoeleinden zijn wij slechts aansprakelijk voor eventuele door ons gemaakte fouten in het oorspronkelijke ontwerp en nooit voor het geproduceerde. Client is zelf aansprakelijk voor controle van het geleverde alvorens tot reproductie over te gaan en eventuele fouten per omgaande aan Stickercompleet.nl te melden, zodat deze door ons hersteld kunnen worden. Dit geldt tevens voor teksten en afbeeldingen van zelfklevende folie of andere materialen alvorens deze op een drager geplakt of bevestigd worden. Stickercompleet.nl is niet aansprakelijk voor enige montage-, plaatsingskosten of andere herstelschade indien eventuele fouten of gebreken geconstateerd worden na verwerking van geleverde materialen. Stickercompleet.nl staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na levering ontstaan, als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en / of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg zijn van door cliënt of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde. Indien zelfklevende materialen door cliënt zelf verwerkt worden vervalt enige aansprakelijkheid voor Stickercompleet.nl voor verf- of lakbeschadigingen, hechting en correcte aanbrenging. Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door Stickercompleet.nl geleverde goederen zijn wij niet aansprakelijk.

  UITBESTEDING WERK AAN DERDEN
  Stickercompleet.nl is gemachtigd om een opdracht of gedeelte daarvan door derden uit te laten voeren. Hiervoor geldt ten opzichte van de cliënt dezelfde verantwoordelijkheid en garantie als voor goederen die door Stickercompleet.nl zelf geproduceerd zijn.

  ANNULERING
  Indien cliënt een order geheel of gedeeltelijk wil annuleren, kan dat alleen zolang de order nog niet in productie is. In de Wet koop op afstand is herroepingsrecht opgenomen, maar aangezien al onze producten maatwerk zijn is dit op onze producten niet van toepassing. Vandaar dat annuleren alleen kan als een order nog niet in productie is. Op moment dat het drukbestand goedgekeurd is door de cliënt, gaat de order in productie. Dit is een geautomatiseerd proces. Wil je een order annuleren? Neem zo snel mogelijk contact op via info@stickercompleet.nl of (0546) 49 11 50 om te horen of annuleren nog mogelijk is.

  OVERMACHT
  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indoen zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

  ONTBINDEN
  Mocht een van de partijen Surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren of, naar zijn keus, nakoming van de verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten terzake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van geleverde zaken.

  TOEPASSELIJK RECHT
  Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.
  Have no product in the cart!
  0